Témata bakalářských prací

Matematika se zaměřením na vzdělávání

doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc.

 1. Limity a spojitosti funkcí 2 a více proměnných
 2. Metrické prostory
 3. Odhady a měření v matematice ZŠ
 4. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

doc. Mgr. Karel Pastor, Ph.D.

 1. Fermat-Torricelliho bod v trojúhelníku
 2. Kombinatorika na šachovnici
 3. Manacalová hra Oware
 4. Věkový rozdíl soupeřů v šachové hře
 5. Využití webových kalkulátorů při výuce matematické analýzy

doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc.

 1. Extremální charakter kvaziaritmetických průměrů
 2. Geometrická interpretace Gauss-Jordanovy eliminační metody
 3. Šifrování s veřejným klíčem
 4. Řešení algebraických rovnic 3. a 4. stupně
 5. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

Mgr. Květoslav Bártek, Ph.D.

 1. Matematické vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
 2. Matematické vzdělávání žáků se senzorickým postižením
 3. Digitální výukové objekty ve výuce matematiky

Mgr. David Nocar, Ph.D.

 1. Kruhová inverze
 2. Diofantovské rovnice
 3. Neceločíselné dimenze
 4. Matematické konstanty
 5. Matematika v architektuře
 6. Geometrická interpretace a využití součinů vektorů
 7. Vzájemná poloha podporstorů afinního prostoru s využitím GeoGebry
 8. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

Mgr. Jitka Hodaňová, Ph.D.

 1. Metody názorného zobrazování
 2. Kinematická geometrie v prostoru
 3. Projektivní geometrie
 4. Život a dílo Gasparda Monge
 5. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

Učitelství pro mateřské školy

RNDr. Martina Uhlířová, Ph.D.

 1. Matematické představy dětí v mateřských školách (zadáno)
 2. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

 

Témata diplomových prací

Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ

doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc.

 1. Gradované úlohy v učivu matematiky 2. stupně ZŠ
 2. Práce s chybou jako instrument učitele matematiky 2. stupně ZŠ
 3. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

doc. Mgr. Karel Pastor, Ph.D.

 1. Normální rozdělení v pedagogickém výzkumu
 2. Podpora výuky matematiky v 6. a 7. třídě pomocí šachové hry
 3. Slovní úlohy v 6. třídě ZŠ
 4. Sudoku a Kakuro

doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc.

 1. Interpretace výsledků statistické analýzy dat
 2. Průměry ve školské matematice a jejich použití při řešení úloh
 3. Testování statistických hypotéz
 4. Využití matematických softwarů na základní škole a střední škole
 5. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

Mgr. Květoslav Bártek, Ph.D.

 1. Počítačová gramotnost učitelů matematiky
 2. Kombinatorika a pravděpodobnost ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ
 3. Matematické vzdělávání žáků s postižením na 2. stupni ZŠ

Mgr. David Nocar, Ph.D.

 1. Mobilní aplikace ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ
 2. ICT podpora rozvoje finanční gramotnosti žáků 2. stupně ZŠ
 3. ICT podpora badatelsky orientované výuky matematiky na 2. stupni ZŠ
 4. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

Mgr. Jitka Hodaňová, Ph.D.

 1. Využití deskových her ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ
 2. Digitálně podporované dokazování v matematice
 3. Výukové metody a řešené slovních úloh
 4. Rozvíjení matematického nadání žáků na 2. stupni ZŠ
 5. Diferencovaná výuka matematiky
 6. Rovnice a nerovnice s parametrem
 7. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

doc. Mgr. Karel Pastor, Ph.D.

 1. Podpora výuky matematiky na 1. stupni ZŠ pomocí šachové hry

Mgr. Květoslav Bártek, Ph.D.

 1. Digitální technologie ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ
 2. Kombinatorika a pravděpodobnost ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ
 3. Matematické vzdělávání žáků s postižením na 1. stupni ZŠ

RNDr. Martina Uhlířová, Ph.D.

 1. Funkční gramotnost u dětí na 1. stupni základní školy (zadáno)
 2. Rozvíjení geometrické představivosti u dětí na 1. stupni základní školy (zadáno)
 3. Interaktivní podpora výuky matematiky na 1. stupni základní školy (zadáno)
 4. Matematická nástěnka jako netradiční motivační prostředí v matematice (zadáno)
 5. Matematické představy dětí na počátku školní docházky (zadáno)
 6. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

PhDr. Radka Dofková, Ph.D.

 1. Dyskalkulie u žáků na 1. stupni ZŠ a možnosti její reedukace (zadáno)
 2. Rozvoj matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ (zadáno)
 3. Analýza učebnic matematiky pro 1. stupeň základních škol u nás a na Slovensku (zadáno)
 4. Úlohy hierarchicky složené ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ (zadáno)
 5. Implementace úloh informačně strohých do výuky matematiky na 1. stupni ZŠ (zadáno)
 6. Úlohy s dynamickým výstupem v praxi matematice na 1. stupni ZŠ (zadáno)
 7. Finanční matematika na 1. stupni ZŠ (zadáno)
 8. Grafické znázorňování při řešení úloh v matematice na 1. stupni ZŠ (zadáno)

 

Mgr. David Nocar, Ph.D.

 1. Badatelsky orientovaná výuka matematiky na 1. stupni ZŠ
 2. ICT podpora badatelsky orientované výuky matematiky na 1. stupni ZŠ
 3. ICT podpora rozvoje finanční gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ

 

 Témata závěrečných prací CŽV

 Matematika pro 2. stupeň ZŠ

 


Česko – Slovenská SVOČ 2019
11. 06. 2019

Ve dnech 07. 06. – 08. 06. 2019 se v Kostelci nad Černými lesy konala Česko – Slovenská soutěž prací z didaktiky matematiky a informační výchovy SVOČ 2019. KMT reprezentovala ing. Jitka Bartošová se...

Radka Dofková

Číst dál...

SVOUČ 2019
30. 04. 2019

pondělí 29.4.2019 prezentovali studenti své soutěžní práce zaměřené na matematiku pod vedením členů katedry matematiky na 13. ročníku konference Studentské vědecké a umělecké odborné činnosti....

Radka Dofková

Číst dál...

Beseda s učiteli
25. 03. 2019

Ve středu 3. dubna 2019 od 10.30 se bude konat v posluchárně P25 beseda s učiteli v rámci didaktického semináře na téma "Rozvoj partnerských vztahů ve škole a výuka matematiky podle profesora...

Jan Wossala

Číst dál...

Didaktický seminář
07. 03. 2019

úterý 7. května 2019 od 12.15 se bude konat v posluchárně N24 didaktický seminář na téma "Elementary problem solving and visualisation in GeoGebra". Přednášející Prof. Péter Körtesi, University of...

Jan Wossala

Číst dál...

Didaktický seminář
07. 03. 2019

Ve středu 20. března 2019 od 13.15 se bude konat v posluchárně N24 didaktický seminář na téma "Jak spolehlivě zabavit lenochoda i Forresta Gumpa? Matematika hrou ve třídě s různě pokročilými žáky (s...

Jan Wossala

Číst dál...