Témata bakalářských prací

Matematika se zaměřením na vzdělávání

doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc.

 1. Limity a spojitosti funkcí 2 a více proměnných
 2. Metrické prostory
 3. Odhady a měření v matematice ZŠ
 4. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc.

 1. Extremální charakter kvaziaritmetických průměrů
 2. Geometrická interpretace Gauss-Jordanovy eliminační metody
 3. Šifrování s veřejným klíčem
 4. Řešení algebraických rovnic 3. a 4. stupně
 5. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

Mgr. Květoslav Bártek, Ph.D.

 1. Matematické vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
 2. Matematické vzdělávání žáků se senzorickým postižením
 3. Digitální výukové objekty ve výuce matematiky

Mgr. David Nocar, Ph.D.

 1. Kruhová inverze
 2. Diofantovské rovnice
 3. Neceločíselné dimenze
 4. Matematické konstanty
 5. Matematika v architektuře
 6. Geometrická interpretace a využití součinů vektorů
 7. Vzájemná poloha podporstorů afinního prostoru s využitím GeoGebry
 8. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

Mgr. Jitka Hodaňová, Ph.D.

 1. Metody názorného zobrazování
 2. Kinematická geometrie v prostoru
 3. Projektivní geometrie
 4. Život a dílo Gasparda Monge
 5. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

Učitelství pro mateřské školy

RNDr. Martina Uhlířová, Ph.D.

 1. Matematické představy dětí v mateřských školách (zadáno)
 2. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

 

Témata diplomových prací

Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ

doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc.

 1. Gradované úlohy v učivu matematiky 2. stupně ZŠ
 2. Práce s chybou jako instrument učitele matematiky 2. stupně ZŠ
 3. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc.

 1. Interpretace výsledků statistické analýzy dat
 2. Průměry ve školské matematice a jejich použití při řešení úloh
 3. Testování statistických hypotéz
 4. Využití matematických softwarů na základní škole a střední škole
 5. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

Mgr. Květoslav Bártek, Ph.D.

 1. Počítačová gramotnost učitelů matematiky
 2. Kombinatorika a pravděpodobnost ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ
 3. Matematické vzdělávání žáků s postižením na 2. stupni ZŠ

Mgr. David Nocar, Ph.D.

 1. Mobilní aplikace ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ
 2. ICT podpora rozvoje finanční gramotnosti žáků 2. stupně ZŠ
 3. ICT podpora badatelsky orientované výuky matematiky na 2. stupni ZŠ
 4. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

Mgr. Jitka Hodaňová, Ph.D.

 1. Využití deskových her ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ
 2. Digitálně podporované dokazování v matematice
 3. Výukové metody a řešené slovních úloh
 4. Rozvíjení matematického nadání žáků na 2. stupni ZŠ
 5. Diferencovaná výuka matematiky
 6. Rovnice a nerovnice s parametrem
 7. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Mgr. Květoslav Bártek, Ph.D.

 1. Digitální technologie ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ
 2. Kombinatorika a pravděpodobnost ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ
 3. Matematické vzdělávání žáků s postižením na 1. stupni ZŠ

RNDr. Martina Uhlířová, Ph.D.

 1. Funkční gramotnost u dětí na 1. stupni základní školy (zadáno)
 2. Rozvíjení geometrické představivosti u dětí na 1. stupni základní školy (zadáno)
 3. Interaktivní podpora výuky matematiky na 1. stupni základní školy (zadáno)
 4. Matematická nástěnka jako netradiční motivační prostředí v matematice (zadáno)
 5. Matematické představy dětí na počátku školní docházky (zadáno)
 6. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

PhDr. Radka Dofková, Ph.D.

 1. Dyskalkulie u žáků na 1. stupni ZŠ a možnosti její reedukace (zadáno)
 2. Rozvoj matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ (zadáno)
 3. Analýza učebnic matematiky pro 1. stupeň základních škol u nás a na Slovensku (zadáno)
 4. Úlohy hierarchicky složené ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ (zadáno)
 5. Implementace úloh informačně strohých do výuky matematiky na 1. stupni ZŠ (zadáno)
 6. Úlohy s dynamickým výstupem v praxi matematice na 1. stupni ZŠ (zadáno)
 7. Finanční matematika na 1. stupni ZŠ (zadáno)
 8. Grafické znázorňování při řešení úloh v matematice na 1. stupni ZŠ (zadáno)

 

Mgr. David Nocar, Ph.D.

 1. Badatelsky orientovaná výuka matematiky na 1. stupni ZŠ
 2. ICT podpora badatelsky orientované výuky matematiky na 1. stupni ZŠ
 3. ICT podpora rozvoje finanční gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ

 

 Témata závěrečných prací CŽV

 Matematika pro 2. stupeň ZŠ

 


Vyhlášení výběrového řízení ERASMUS+ 2018/2019
07. 01. 2018

Katedra matematiky PdF UP vyhlašuje výběrové řízení na obsazení zahraničních studijních pobytů v rámci projektu Erasmus+ pro školní rok 2018/2019. Uchazeči se mohou přihlásit k výběrovému řízení pouze...

Jan Wossala

Číst dál...

Konference EME 2018
30. 11. 2017

Konference EME 2018, organizovaná Katedrou matematiky PdF UP, se bude konat v termínu 25. - 27. dubna 2018 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Bližší informace budou brzy...

Jan Wossala

Číst dál...

Didaktický seminář
10. 10. 2017

Ve čtvrtek 14. prosince 2017 ve 14:00 se bude konat v "Malé" aule didaktický seminář na téma "Matematika pro rozvoj myšlení a představivosti". Přednášející Mgr. Jitka Hodaňová, Ph.D., Katedra...

Jan Wossala

Číst dál...

Didaktický seminář
10. 10. 2017

úterý 28. listopadu 2017 ve 13:15 se bude konat na učebně P28 didaktický seminář na téma "Eight-thousanders of Number Theory". Přednášející doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc., Katedra matematiky,...

Jan Wossala

Číst dál...

Didaktický seminář
10. 10. 2017

pondělí 20. listopadu 2017 ve 13:30 se bude konat na učebně N24 didaktický seminář na téma "Badatelské úlohy a jejich využití ve výuce matematiky". Přednášející RNDr. Libuše Samková, Ph.D.,...

Jan Wossala

Číst dál...