Na Pedagogické fakultě UP v Olomouci je možno studovat tři typy studijních programů – bakalářský, magisterský a doktorský, a to v prezenční či kombinované formě. Pro uchazeče s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou jsou určeny bakalářské a magisterské studijní programy.

Bakalářské studium je dvouoborové stu­dium se standardní délkou studia 3 roky. Je ukončeno státní závěrečnou bakalářskou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolventům bakalářského studia se vydává diplom, osvědčení o bakalářské zkoušce a je jim přiznáván akademický titul „bakalář„ (ve zkratce Bc. uváděné před jménem).

V bakalářském studijním programu Specializace v pedagogice jsou nabízeny studijní obory, které předpokládají (umožňují) pokračování v navazujícím magisterském studijním programu (jsou koncipované jako předstupeň navazujícího magisterského studia). Navazující magisterský program je 2 letý, umožňuje získání úplné vysokoškolské učitelské kvalifikace.

V bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech je uplatňován kreditový systém ECTS.

Na Katedře matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci můžete studovat studijní obor:

Matematika se zaměřením na vzdělávání

(Bc., 3 roky studia, dvouoborové studium, prezenční nebo kombinovaná forma)

Charakteristika oboru

Obor je zaměřen na vybavení absolventa souborem matematických vědomostí a dovedností, metod a postupů v matematice, jejichž prostřednictvím bude schopen porozumět a reflektovat potřebu matematiky a matematického přístupu k řešení aktuálních problémů reality.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent bakalářského stupně získá odborné/teoretické znalosti ze základních matematických disciplín. Získá základní orientaci ve struktuře matematiky jako předmětu základní školy a praktickou dovednost řešení matematických úloh ze školské matematiky, získá základní poznatky z pedagogiky a psychologie. Zná podpůrné technické a multimediální prostředky vzdělávání s možným využitím ve školství a s přesahem do dalších oblastí. Je vybaven znalostí jednoho světového jazyka. Studium je ukončeno státní závěrečnou bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.

Absolventi by měli být schopni vykonávat práce v oblasti vzdělávací, a to zejména asistentských činnostech a při zájmové profilaci dětí a mládeže, v mimoškolní oblasti (administrativní pracovník státní správy, firemního managementu, bankovnictví, finančnictví aj.).

Předpokládá se, že převažující procento absolventů bude dále pokračovat ve studiu příbuzných oborů v magisterském navazujícím studijním programu Učitelství pro základní školy.

Požadavky na přijímací zkoušky

Přijímací řízení

Všichni uchazeči o studium na PdF doloží v rámci přijímacího řízení osvědčení o svém předchozím studiu - úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, a to nejpozději do 15. července. Uchazeč, který nedoloží osvědčení o svém předchozím studiu, nemůže být přijat ke studiu na PdF UP v Olomouci. Způsob doložení maturitního vysvědčení bude zveřejněn na webu fakulty:

http://www.pdf.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/bakalarske-a-magisterske-studium/

Přijímací zkoušky

Test studijních předpokladů (TSP).

Další informace naleznete zde.


Možnosti studia v zahraničí
25. 10. 2018

V úterý 6. listopadu 2018 od 9.45 hod. proběhne v malé aule PdF informační setkání k možnostem studia a pracovních stáží v zahraničí. Informační leták...ZDE

David Nocar

Číst dál...

Didaktický seminář
12. 09. 2018

Ve čtvrtek 27. září 2018 od 10.45 se bude konat v posluchárně P28 didaktický seminář na téma "Children’s approach to geometrical knowledge and understanding: objects, actions and abstract paintings"....

Jan Wossala

Číst dál...

Vyrovnávací kurzy z matematiky 2018
09. 04. 2018

Nabídka vyrovnávacích kurzů z matematiky pro rok 2018 na UP. Harmonogram ke stažení ZDE.  

Jan Wossala

Číst dál...

Didaktický seminář
09. 03. 2018

úterý 27. března 2018 ve 12:00 se bude konat v posluchárně P25 didaktický seminář na téma "Ozoboti ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ". Přednášející Mgr. Hana Hyksová, Základní škola a...

Jan Wossala

Číst dál...

Vyhlášení výběrového řízení ERASMUS+ 2018/2019
07. 01. 2018

Katedra matematiky PdF UP vyhlašuje výběrové řízení na obsazení zahraničních studijních pobytů v rámci projektu Erasmus+ pro školní rok 2018/2019. Uchazeči se mohou přihlásit k výběrovému řízení pouze...

Jan Wossala

Číst dál...