Na Pedagogické fakultě UP v Olomouci je možno studovat tři typy studijních programů – bakalářský, magisterský a doktorský, a to v prezenční či kombinované formě. Pro uchazeče s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou jsou určeny bakalářské a magisterské studijní programy.

Bakalářské studium je dvouoborové stu­dium se standardní délkou studia 3 roky. Je ukončeno státní závěrečnou bakalářskou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolventům bakalářského studia se vydává diplom, osvědčení o bakalářské zkoušce a je jim přiznáván akademický titul „bakalář„ (ve zkratce Bc. uváděné před jménem).

V bakalářském studijním programu Specializace v pedagogice jsou nabízeny studijní obory, které předpokládají (umožňují) pokračování v navazujícím magisterském studijním programu (jsou koncipované jako předstupeň navazujícího magisterského studia). Navazující magisterský program je 2 letý, umožňuje získání úplné vysokoškolské učitelské kvalifikace.

V bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech je uplatňován kreditový systém ECTS.

Na Katedře matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci můžete studovat studijní obor:

Matematika se zaměřením na vzdělávání

(Bc., 3 roky studia, dvouoborové studium, prezenční nebo kombinovaná forma)

Charakteristika oboru

Obor je zaměřen na vybavení absolventa souborem matematických vědomostí a dovedností, metod a postupů v matematice, jejichž prostřednictvím bude schopen porozumět a reflektovat potřebu matematiky a matematického přístupu k řešení aktuálních problémů reality.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent bakalářského stupně získá odborné/teoretické znalosti ze základních matematických disciplín. Získá základní orientaci ve struktuře matematiky jako předmětu základní školy a praktickou dovednost řešení matematických úloh ze školské matematiky, získá základní poznatky z pedagogiky a psychologie. Zná podpůrné technické a multimediální prostředky vzdělávání s možným využitím ve školství a s přesahem do dalších oblastí. Je vybaven znalostí jednoho světového jazyka. Studium je ukončeno státní závěrečnou bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.

Absolventi by měli být schopni vykonávat práce v oblasti vzdělávací, a to zejména asistentských činnostech a při zájmové profilaci dětí a mládeže, v mimoškolní oblasti (administrativní pracovník státní správy, firemního managementu, bankovnictví, finančnictví aj.).

Předpokládá se, že převažující procento absolventů bude dále pokračovat ve studiu příbuzných oborů v magisterském navazujícím studijním programu Učitelství pro základní školy.

Požadavky na přijímací zkoušky

Přijímací řízení

Všichni uchazeči o studium na PdF doloží v rámci přijímacího řízení osvědčení o svém předchozím studiu - úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, a to nejpozději do 15. července. Uchazeč, který nedoloží osvědčení o svém předchozím studiu, nemůže být přijat ke studiu na PdF UP v Olomouci. Způsob doložení maturitního vysvědčení bude zveřejněn na webu fakulty:

http://www.pdf.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/bakalarske-a-magisterske-studium/

Přijímací zkoušky

Test studijních předpokladů (TSP).

Další informace naleznete zde.


Česko – Slovenská SVOČ 2019
11. 06. 2019

Ve dnech 07. 06. – 08. 06. 2019 se v Kostelci nad Černými lesy konala Česko – Slovenská soutěž prací z didaktiky matematiky a informační výchovy SVOČ 2019. KMT reprezentovala ing. Jitka Bartošová se...

Radka Dofková

Číst dál...

SVOUČ 2019
30. 04. 2019

pondělí 29.4.2019 prezentovali studenti své soutěžní práce zaměřené na matematiku pod vedením členů katedry matematiky na 13. ročníku konference Studentské vědecké a umělecké odborné činnosti....

Radka Dofková

Číst dál...

Beseda s učiteli
25. 03. 2019

Ve středu 3. dubna 2019 od 10.30 se bude konat v posluchárně P25 beseda s učiteli v rámci didaktického semináře na téma "Rozvoj partnerských vztahů ve škole a výuka matematiky podle profesora...

Jan Wossala

Číst dál...

Didaktický seminář
07. 03. 2019

úterý 7. května 2019 od 12.15 se bude konat v posluchárně N24 didaktický seminář na téma "Elementary problem solving and visualisation in GeoGebra". Přednášející Prof. Péter Körtesi, University of...

Jan Wossala

Číst dál...

Didaktický seminář
07. 03. 2019

Ve středu 20. března 2019 od 13.15 se bude konat v posluchárně N24 didaktický seminář na téma "Jak spolehlivě zabavit lenochoda i Forresta Gumpa? Matematika hrou ve třídě s různě pokročilými žáky (s...

Jan Wossala

Číst dál...