Na Pedagogické fakultě UP v Olomouci je možno studovat tři typy studijních programů – bakalářský, magisterský a doktorský, a to v prezenční či kombinované formě. Pro uchazeče s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou jsou určeny bakalářské a magisterské studijní programy.

Magisterské studium je dvouoborové navazující studium se standardní délkou studia 2 roky. Navazující magisterské studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolventům magisterského a magisterského navazujícího studia se vydává diplom a dodatek k diplomu, tzv. Diploma supplement (v anglickém jazyce) a je jim přiznáván akademický titul „magistr“ (ve zkratce Mgr. uváděné před jménem).

V bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech je uplatňován kreditový systém ECTS.

Na Katedře matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci můžete studovat studijní obor:

Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol

(Mgr., 2 roky studia, dvouoborové studium, prezenční nebo kombinovaná forma)

Charakteristika oboru

Studijní obor je určen především absolventům studijního oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání, není ale uzavřen ani absolventům obdobného bakalářského oboru z jiných fakult a vysokých škol. Pro případné doplnění nezbytných znalostí z disciplín, jež jsou potřebné pro učitelství matematiky a budou součástí státní závěrečné zkoušky je poskytnuta široká studijní nabídka povinných, ale hlavně povinně volitelných a volitelných předmětů.

Absolvent si osvojí odborné i didaktické kompetence, které jsou předpokladem efektivního pedagogického působení (s důrazem na psychodidaktické kompetence, komunikační dovednosti, kooperaci a výchovu k samostatnému myšlení, jednání a potřebě dalšího vzdělávání a sebevzdělávání v oboru), ale umožňují také pokračovat ve vysokoškolském vzdělávání v doktorském studijním programu.

Studenti v průběhu studia prohlubují ucelený soubor poznatků ze základů matematiky jako vědy (teorie množin, statistika, vybrané kapitoly z moderních matematických disciplín, didaktické aplikace informačních technologií). Osvojují si poznatky a dovednosti z didaktiky matematiky, které aplikují v systému pedagogických praxí a jejich reflexí. Výuka uvedených disciplín je garantována katedrou matematiky. Kooperující katedry zabezpečující výuku předmětů pedagogicko – psychologického modulu a společného základu.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent magisterského stupně získá odborné/teoretické znalosti z širšího spektra matematických disciplín, které jsou odborně předmětovým předpokladem jeho kvalitního pedagogického působení v sekundárním školství. Má kvalitní vědomosti z didaktiky matematiky a dokáže je využít při vlastních vyučovacích činnostech jako součást reflexe absolvované pedagogické praxe. Je schopen samostatně a tvořivě využívat ICT při didaktických aplikacích matematického obsahu.

Dokáže získané poznatky tvořivě aplikovat ve svých vyučovacích postupech a výchovných činnostech. Používá analyticko-syntetické a induktivně-deduktivní myšlenkové postupy při řešení matematických úloh i v poznávacím procesu. Je seznámen s moderní didaktickou literaturou zaměřenou na jeho profesi a dokáže ji tvořivě aplikovat při inovaci svých učitelských kompetencí včetně zpracování a realizaci rámcového vzdělávacího programu. Je vybaven znalostí jednoho světového jazyka včetně základů cizojazyčné matematické terminologie.

Získá plnou kvalifikaci a profesní způsobilost pro výkon povolání učitele matematiky na 2. stupni základní školy.

Požadavky přijímací zkoušky

Přijímací řízení

Ke studiu budou přijímáni absolventi bakalářského studia Matematikase zaměřením na vzdělávání v rámci studijního programu Specializace v pedagogice. Absolventi bakalářského studia matematiky v jiných studijních programech jsou povinni v rámci přijímacího řízení doložit absolvování modulu pedagogické propedeutiky v rámci celoživotního vzdělávání.

Všichni uchazeči o studium na PdF doloží v rámci přijímacího řízení osvědčení o svém předchozím studiu - úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu absolventa bakalářského studia, a to nejpozději do 15. července. Uchazeč, který nedoloží osvědčení o svém předchozím studiu, nemůže být přijat ke studiu na PdF UP v Olomouci. Způsob doložení diplomu bude zveřejněn na webu fakulty:

http://www.pdf.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/bakalarske-a-magisterske-studium/

Přijímací zkoušky

Profilový test v rozsahu bakalářského studia Matematika se zaměřením na vzdělávání.

V případě počtu uchazečů, který výrazně nepřekročí kapacitu studijního oboru, může děkan fakulty uchazečům o studium prominout přijímací zkoušku.

Další informace naleznete zde.

 

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali titul magistr, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se udělí akademický titul PhDr.

 

Rigorózní řízení (PhDr.)

Státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce a po jejímž vykonání se udělují akademické tituly podle § 46, odst. 5, písm. a) až e) zákona č. 111 /1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon“), mohou konat absolventi magisterských studijních oborů téže oblasti studia, ve které fakulty UP uskutečňují magisterský studijní program, pokud bylo v rámci jeho akreditace rozhodnuto podle § 78, odst. 3 zákona o oprávnění přiznávat příslušný akademický titul. Po jejím vykonání se uděluje na PdF UP akademický titul „doktor filozofie“ (ve zkratce PhDr. uváděné před jménem).

Obory studia podle předchozího odstavce uskutečňované fakultou a podmínky konání státní rigorózní zkoušky jsou zveřejněny na její úřední desce, stejně jako jména garantů studijních oborů dle předchozího odstavce.

Pro rigorózní řízení je rovněž akreditován studijní obor Učitelství matematiky pro 2. st. základních škol (v rámci studijního programu Učitelství pro základní školy).

Podrobné informace o rigorózním řízení (včetně přihlášky a dalších náležitostí) jsou k dispozici zde.

 


Konference ODAM 2017
19. 05. 2017

Katedra matematiky PdF UP v Olomouci Vás zve na konferenci ODAM 2017 pořádanou ve dnech 31. 5. - 2. 6. 2017 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.  

Jan Wossala

Číst dál...

Přednáška "Práce s chybou v matematice"
02. 05. 2017

V rámci akce "Noc vzdělávání" proběhne dne 9. 5. 2017 přednáška Práce s chybou v matematice. Místo konání: učebna N24 Datum a čas: 9. 5. 2017 od 20:15 do 21:00 Přednášející: PhDr. Radka Dofková,...

Jan Wossala

Číst dál...

Katederní kolo SVOČ - výsledky
30. 03. 2017

Vyhlášení výsledků SVOČ 2017 Katedry matematiky PdF UP - odkaz ZDE.

Jan Wossala

Číst dál...

Volby do Akademického senátu PdF UP
27. 03. 2017

Kandidáti Katedry matematiky do Akademického senátu PdF UP a Akademického senátu UP: PhDr. Radka Dofková, Ph.D.a RNDr. Martina Uhlířová, Ph.D....

Jan Wossala

Číst dál...

Katederní SVOČ - program
24. 03. 2017

V úterý 28. března 2017 v 9:30 se bude konat KATEDERNÍ KOLO SVOČ Matematika a didaktika matematiky. Program akce je dostupný ZDE.

Jan Wossala

Číst dál...