Na Pedagogické fakultě UP v Olomouci je možno studovat tři typy studijních programů – bakalářský, magisterský a doktorský, a to v prezenční či kombinované formě. Pro uchazeče s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou jsou určeny bakalářské a magisterské studijní programy.

Magisterské studium je dvouoborové navazující studium se standardní délkou studia 2 roky. Navazující magisterské studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolventům magisterského a magisterského navazujícího studia se vydává diplom a dodatek k diplomu, tzv. Diploma supplement (v anglickém jazyce) a je jim přiznáván akademický titul „magistr“ (ve zkratce Mgr. uváděné před jménem).

V bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech je uplatňován kreditový systém ECTS.

Na Katedře matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci můžete studovat studijní obor:

Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol

(Mgr., 2 roky studia, dvouoborové studium, prezenční nebo kombinovaná forma)

Charakteristika oboru

Studijní obor je určen především absolventům studijního oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání, není ale uzavřen ani absolventům obdobného bakalářského oboru z jiných fakult a vysokých škol. Pro případné doplnění nezbytných znalostí z disciplín, jež jsou potřebné pro učitelství matematiky a budou součástí státní závěrečné zkoušky je poskytnuta široká studijní nabídka povinných, ale hlavně povinně volitelných a volitelných předmětů.

Absolvent si osvojí odborné i didaktické kompetence, které jsou předpokladem efektivního pedagogického působení (s důrazem na psychodidaktické kompetence, komunikační dovednosti, kooperaci a výchovu k samostatnému myšlení, jednání a potřebě dalšího vzdělávání a sebevzdělávání v oboru), ale umožňují také pokračovat ve vysokoškolském vzdělávání v doktorském studijním programu.

Studenti v průběhu studia prohlubují ucelený soubor poznatků ze základů matematiky jako vědy (teorie množin, statistika, vybrané kapitoly z moderních matematických disciplín, didaktické aplikace informačních technologií). Osvojují si poznatky a dovednosti z didaktiky matematiky, které aplikují v systému pedagogických praxí a jejich reflexí. Výuka uvedených disciplín je garantována katedrou matematiky. Kooperující katedry zabezpečující výuku předmětů pedagogicko – psychologického modulu a společného základu.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent magisterského stupně získá odborné/teoretické znalosti z širšího spektra matematických disciplín, které jsou odborně předmětovým předpokladem jeho kvalitního pedagogického působení v sekundárním školství. Má kvalitní vědomosti z didaktiky matematiky a dokáže je využít při vlastních vyučovacích činnostech jako součást reflexe absolvované pedagogické praxe. Je schopen samostatně a tvořivě využívat ICT při didaktických aplikacích matematického obsahu.

Dokáže získané poznatky tvořivě aplikovat ve svých vyučovacích postupech a výchovných činnostech. Používá analyticko-syntetické a induktivně-deduktivní myšlenkové postupy při řešení matematických úloh i v poznávacím procesu. Je seznámen s moderní didaktickou literaturou zaměřenou na jeho profesi a dokáže ji tvořivě aplikovat při inovaci svých učitelských kompetencí včetně zpracování a realizaci rámcového vzdělávacího programu. Je vybaven znalostí jednoho světového jazyka včetně základů cizojazyčné matematické terminologie.

Získá plnou kvalifikaci a profesní způsobilost pro výkon povolání učitele matematiky na 2. stupni základní školy.

Požadavky přijímací zkoušky

Přijímací řízení

Ke studiu budou přijímáni absolventi bakalářského studia Matematikase zaměřením na vzdělávání v rámci studijního programu Specializace v pedagogice. Absolventi bakalářského studia matematiky v jiných studijních programech jsou povinni v rámci přijímacího řízení doložit absolvování modulu pedagogické propedeutiky v rámci celoživotního vzdělávání.

Všichni uchazeči o studium na PdF doloží v rámci přijímacího řízení osvědčení o svém předchozím studiu - úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu absolventa bakalářského studia, a to nejpozději do 15. července. Uchazeč, který nedoloží osvědčení o svém předchozím studiu, nemůže být přijat ke studiu na PdF UP v Olomouci. Způsob doložení diplomu bude zveřejněn na webu fakulty:

http://www.pdf.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/bakalarske-a-magisterske-studium/

Přijímací zkoušky

Profilový test v rozsahu bakalářského studia Matematika se zaměřením na vzdělávání.

V případě počtu uchazečů, který výrazně nepřekročí kapacitu studijního oboru, může děkan fakulty uchazečům o studium prominout přijímací zkoušku.

Další informace naleznete zde.

 

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali titul magistr, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se udělí akademický titul PhDr.

 

Rigorózní řízení (PhDr.)

Státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce a po jejímž vykonání se udělují akademické tituly podle § 46, odst. 5, písm. a) až e) zákona č. 111 /1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon“), mohou konat absolventi magisterských studijních oborů téže oblasti studia, ve které fakulty UP uskutečňují magisterský studijní program, pokud bylo v rámci jeho akreditace rozhodnuto podle § 78, odst. 3 zákona o oprávnění přiznávat příslušný akademický titul. Po jejím vykonání se uděluje na PdF UP akademický titul „doktor filozofie“ (ve zkratce PhDr. uváděné před jménem).

Obory studia podle předchozího odstavce uskutečňované fakultou a podmínky konání státní rigorózní zkoušky jsou zveřejněny na její úřední desce, stejně jako jména garantů studijních oborů dle předchozího odstavce.

Pro rigorózní řízení je rovněž akreditován studijní obor Učitelství matematiky pro 2. st. základních škol (v rámci studijního programu Učitelství pro základní školy).

Podrobné informace o rigorózním řízení (včetně přihlášky a dalších náležitostí) jsou k dispozici zde.

 


Česko – Slovenská SVOČ 2019
11. 06. 2019

Ve dnech 07. 06. – 08. 06. 2019 se v Kostelci nad Černými lesy konala Česko – Slovenská soutěž prací z didaktiky matematiky a informační výchovy SVOČ 2019. KMT reprezentovala ing. Jitka Bartošová se...

Radka Dofková

Číst dál...

SVOUČ 2019
30. 04. 2019

pondělí 29.4.2019 prezentovali studenti své soutěžní práce zaměřené na matematiku pod vedením členů katedry matematiky na 13. ročníku konference Studentské vědecké a umělecké odborné činnosti....

Radka Dofková

Číst dál...

Beseda s učiteli
25. 03. 2019

Ve středu 3. dubna 2019 od 10.30 se bude konat v posluchárně P25 beseda s učiteli v rámci didaktického semináře na téma "Rozvoj partnerských vztahů ve škole a výuka matematiky podle profesora...

Jan Wossala

Číst dál...

Didaktický seminář
07. 03. 2019

úterý 7. května 2019 od 12.15 se bude konat v posluchárně N24 didaktický seminář na téma "Elementary problem solving and visualisation in GeoGebra". Přednášející Prof. Péter Körtesi, University of...

Jan Wossala

Číst dál...

Didaktický seminář
07. 03. 2019

Ve středu 20. března 2019 od 13.15 se bude konat v posluchárně N24 didaktický seminář na téma "Jak spolehlivě zabavit lenochoda i Forresta Gumpa? Matematika hrou ve třídě s různě pokročilými žáky (s...

Jan Wossala

Číst dál...